Jammu and Kashmir

1
Himachal Pradesh

2
Punjab

3
Uttarakhand

4
Haryana

5
Delhi

6
Rajasthan

7
Uttar Pradesh

8
Bihar

9
Sikkim

10
Arunachal Pradesh

11


Nagaland

12
Manipur

13
Mizoram

14
Tripura

15
Meghalaya

16
Assam

17
West Bengal

18
Jharkhand

19
Odisha

20
Chhattisgarh

21
Madhya Pradesh

22
Gujarat

23
Maharashtra

25Karnataka

26


Goa

27
Lakshadweep

28
Kerala

29
Tamil Nadu

30
Pondicherry

31
Telangana

33